Ochrana osobných údajov
Obchod

 

Informácie o LOHO. (ALLATRA s.r.o. ).

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti ALLATRA s.r.o., IČO: 479 98 598, so sídlom Košice , Kysucká 16, PSČ 040 11, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36680/V (ďalej len „LOHO.“) upravujú zásady spracúvania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.loho.sk a aplikácie (ďalej len „webové stránky/aplikácia“), najmä ich registrovaných používateľov (ďalej len „používateľ“) a zákazníkov LOHO, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. LOHO. pôsobí pri spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov.

1.3. LOHO. vymenovala zodpovednú osobu, ktorou je: Ing. Michal Špavelko, michal.spavelko@gmail.com, +421 908 325 204.

Aké údaje spracúvame?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na LOHO. spracúvame osobné údaje o používateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracúvané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, platobné, prihlasovacie a identifikačné údaje, informácie o objednanom tovare alebo službách, o zmluve a o plnení zmluvy. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania či dátum narodenia alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte LOHO. tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a e-mailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

 2.4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva LOHO. informácie o tovare, ktorý naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava LOHO. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.5. LOHO. nezbiera ani inak nespracúva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

Na aké účely údaje spracúvame?

 3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, t. j. na plnenie zmluvy medzi LOHO. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracúvanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Spracúvanie prebieha v tomto prípade na základe potreby plnenia zmluvy a tiež potreby splnenia právnych povinností. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôže LOHO. vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom LOHO. formou obchodných oznámení využíva LOHO. predovšetkým e-mailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na LOHO. už zakúpili. Spracúvanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov LOHO. v podobe obmedzeného priameho marketingu. LOHO. tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na LOHO. zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu so zasielaním obchodných oznámení, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení LOHO. udeľujete v priebehu registrácie na LOHO. alebo neskôr v nastavení Vášho používateľského účtu. Upozorňujeme, že registráciu na LOHO. môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení používateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej na účely zasielania obchodných oznámení využívať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov LOHO.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu LOHO. formou obchodných oznámení zasielaných používateľom využíva LOHO. predovšetkým e-mailovú adresu. Spracúvanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky/aplikáciu. Súhlas LOHO. udeľujete prostredníctvom odberového formulára na LOHO. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení.

3.4. Na zjednodušenie a urýchlenie objednávkového procesu v LOHO. využívame Vaše údaje, ktoré ste vyplnili v rámci registrácie na LOHO. vo Vašom používateľskom profile alebo v predchádzajúcej objednávke. Tieto údaje slúžia na zjednodušenie budúcich nákupov formou predvyplnenia objednávkového formulára. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné, identifikačné, kontaktné, prihlasovacie a adresné údaje za účelom potreby plnenia zmluvy resp. potreby vykonania opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v rámci vedenia Vášho používateľského účtu. Uvedenie týchto osobných údajov v používateľskom profile za účelom predvyplnenia objednávkového formulára z Vašej strany je úplne dobrovoľné a nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Údaje v používateľskom profile alebo registráciu samotnú môžete kedykoľvek zmazať alebo upraviť, pozri bod 4. tohto dokumentu.

3.5. Pre zasielanie informácie o naskladnení tovaru LOHO. ktorý v danej chvíli nie je na sklade v LOHO. využívame Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri vyplnení formulára „sledované produkty“ na to, aby sme Vám zaslali informáciu o tom, že tovar bol naskladnený. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu so spracúvaním za účelom zaslania informácie o naskladnení tovaru, ktorý je úplne dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať na detaile produktu tlačidlom „zrušiť“, v používateľskom profile, alebo na e-mailovej info@loho.sk , prípadne prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v tomto dokumente.

3.6. Pre plnenie zákonných povinností týkajúcich sa umožnenia a vybavenia reklamácie tovaru alebo služby LOHO. využíva LOHO. informácie uvedené v reklamačnom formulári. Spracúvanie v tomto prípade prebieha na základe plnenia právnej povinnosti. V prípade, že sa domnievate, že Vami zakúpený tovar má vady, máte možnosť uviesť svoje osobné údaje prostredníctvom reklamačného formulára/sprievodného listu zaslaného poštou či iným prepravcom, alebo jeho vyplnením na ktorejkoľvek z pobočiek LOHO. V tomto prípade spracúvame Vaše identifikačné, kontaktné, adresné údaje a tiež informácie o objednanom tovare alebo službách, o zmluve a o plnení zmluvy oboma zmluvnými stranami. Na základe zákonných ustanovení má LOHO. v prípade, že ste spotrebiteľom, povinnosť o Vás spracúvať osobné údaje potrebné na to, aby sme Vám umožnili a prípadne vybavili reklamáciu tovaru alebo služby, ktoré Vám LOHO. poskytlo. V prípade, že LOHO. nie je zo zákona povinné Vám reklamáciu umožniť, ale robíme tak z vlastného rozhodnutia, o Vás spracúvame osobné údaje potrebné na to, aby sme mohli vyhovieť Vašej reklamácii a tým aj splniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

3.7. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie LOHO. spracúva LOHO. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracúvanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava LOHO. štatistiky, analýzy a reporty o správaní používateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu používateľov. V tomto prípade je spracúvanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

3.8. Cookies sú využívané tiež pre realizáciu affiliate programu LOHO. kedy je zaznamenané, či ste do 30 dní od kliknutia na reklamu LOHO. na iných webových stránkach nakúpili akýkoľvek tovar. Spracúvanie je opäť možné len na základe Vášho súhlasu s používaním týchto cookies, ktorý poskytujete už na webových stránkach nášho affiliate partnera, teda na stránkach, kde ste klikli na reklamu LOHO. Pokiaľ tento súhlas poskytnete a ak zároveň poskytnete súhlas s ukladaním cookies pre tieto účely na webových stránkach LOHO. ,budú tieto cookies používané v súlade s pravidlami používania cookies.

3.9. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom LOHO. do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení Obchodné oznámenia. Používatelia aj zákazníci LOHO. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to: kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo v nastavení používateľského účtu; namietať proti spracúvaniu osobných údajov v LOHO. na e-mailovej adrese info@loho.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách. Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete LOHO. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete tu.

Kto má prístup k údajom?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracúvané LOHO. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s LOHO.

5.2. LOHO. ďalej ako prevádzkovateľ poveruje spracúvaním osobných údajov ďalšie subjekty ako tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre LOHO. na účely a spôsobom, ktoré LOHO. stanovuje. V prípade, keď je so spracúvaním vyžadovaný Váš súhlas, prenášame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Sprostredkovateľom prenášame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Ako dlho údaje spracúvame?

6.1. LOHO. spracúva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona LOHO. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracúvaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom LOHO. požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracúva LOHO. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracúvanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva LOHO. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na LOHO. vzťahujú.

Aké sú vaše práva?

7.1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na LOHO. a požadovať: Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré LOHO. spracúva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo LOHO. Všeobecné informácie o činnostiach spracúvania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách. Prístup k údajom, ktoré ste poskytli LOHO, či už v priebehu registrácie alebo vytvorenia objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám LOHO. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracúvaní. Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže LOHO. správne vybaviť Vašu objednávku. Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že LOHO. spracúva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi. Vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie) alebo ich obmedzené spracúvanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už LOHO. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracúvať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracúvaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok LOHO. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Prenesenie automatizovane spracúvaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od LOHO. k inému subjektu, kedy LOHO. prenesie Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému prevádzkovateľovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci LOHO. vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej LOHO. okamžite ukončí spracúvanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností LOHO. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

8.1. LOHO. dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). LOHO. kladie pri spracúvaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

 8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany LOHO. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Kontakt

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracúvania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na LOHO. emailom na adresu info@loho.sk, alebo na telefónnom čísle +421 908 325 204.

Účinnosť

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 2. 9. 2021.